Privatumo politika

I. Bendrosios nuostatos

1.Piguperku.lt parduotuvės valdytojas užtikrina jog asmeniniai duomenys, pateikti internetiniame puslapyje www.piguperku.lt niekada kompanijos nebus panaudoti netinkamais tikslais.

2. Kliento asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai. 
3.  Piguperku.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 
3.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais; 
3.2. Asmens duomenys elektroninėje parduotuvėje tvarkomi automatiniu būdu. 
3.3. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai. 
3.4. Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai: 
3.4.1. duomenų subjektas duoda sutikimą; 
3.4.2. sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas; 
3.4.3. Piguperku.lt įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus; 
3.4.4. asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Piguperku.lt arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni. 
3.5. Asmens duomenys nuolat atnaujinami. 
3.6. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. 
3.7. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė. 
3.8. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. 
3.9. Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Lietuvos Respublikos valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. 
4. Naudotis e-parduotuvės paslaugomis gali: 
4.1. visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; 
4.2. nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija; 
4.3. juridiniai asmenys; 
4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

II. Asmens duomenų rinkimas, apdorojimas ir saugojimas

5. Piguperku.lt gerbia kiekvieno kliento teisę į privatumą. Kliento asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi automatiniu būdu: 
5.1. kliento prekių užsakymų apdorojimui; 
5.2. finansinių dokumentų išrašymui; 
5.3. problemų, susijusių su prekių pateikimų ar pristatymu, išsprendimui; 
5.4. kitų sutartinių įsipareigojimų įvykdymui. 
6. Registracijos ir užsakymo e-parduotuvėje metu klientas privalo pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis. 
7. Tvarkydamas ir saugodamas kliento asmens duomenis Piguperku.lt  įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo, asmens duomenis saugodama 2 metus nuo paskutinio pirkėjo apsipirkimo. 
7.1. Piguperku.lt įsipareigoja, kad duomenys, keliaudami iš kliento kompiuterio iki serverio nebus perskaityti ar pakeisti trečiųjų asmenų. 
7.2. Piguperku.lt teikdama internetinės prekybos paslaugas saugo informaciją kliento galiniame įrenginyje (naudoja slapukus) taip užtikrindama kliento galimybę gauti norimą paslaugą e-parduotuvėje. Piguperku.lt užtikrina, kad tokia galimybė nebus prieinama tretiesiems asmenims. 
8. Piguperku.lt gali statistiniais tikslais naudoti su kliento asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.
9. Savo Interneto tinklalapyje naudojame slapukus. Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.
9.1.Bet kuriuo metu naršyklėje galite atjungti slapukus ir pašalinti kompiuteryje išsaugotus slapukus. Norėdami sužinoti, kaip tai padaryti naršyklėje, atidarykite įrankių juostoje skyrelį Help arba apsilankykite tinklalapyje www.allaboutcookies.org. Kad galėtumėte naudotis Interneto tinklalapio jums asmeniškai pritaikytu funkcionalumu, jūsų kompiuteris, planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas turi leisti naudoti slapukus, nes mes galime užtikrinti konkrečias asmeniškai pritaikytas Interneto tinklalapio galimybes tik pasitelkdami slapukus.
9.2. Mes nenaudojame slapukų ar kitokių sekimo technologijų informacijai iš jūsų kompiuterio rinkti arba saugoti jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje, kuriuo naudodamiesi lankotės Interneto tinklalapyje, arba jūsų veiksmams internete sekti, kai nesate Mūsų Interneto tinklalapyje.
9.5. Mūsų Interneto tinklalapis taip pat naudoja kai kuriuos trečiųjų šalių įrankius, pavyzdžiui: „Google Analytics“, „Prestashop“, ir šios trečiosios šalys taip pat gali naudoti slapukus per Mūsų Interneto tinklalapį.
9.6. Kai kuriuos slapukus nustato Mūsų Interneto tinklalapis (pirmosios šalies slapukai), o kai kuriuos – kiti interneto tinklalapiai, pavyzdžiui, „Google“ (trečiųjų šalių slapukai).
9.7. Kai kurie slapukai ištrinami iš jūsų kompiuterio uždarius naršyklę. Jie vadinami ryšio seanso slapukais. Kiti jūsų kompiuteryje lieka ilgiau, kol baigiasi jų veikimo laikas. Jie vadinami pastoviaisiais slapukais ir juos galima naudoti informacijai tarp naršymo internete sesijų saugoti, pavyzdžiui, apie pasirinktas interneto tinklalapio nuostatas arba prekes, kurias įdėjote į krepšelį pastarojo apsilankymo metu.
9.8. Visas Mūsų Interneto tinklalapyje naudojamų slapukų sąrašas:

Slapuko pavadinimasPaskirtisSaugojimo trukmė
__cfduidSlapukas skirtas papildomoms paslaugoms palaikyti: cloudfare.1 metus.
PrestaShopSlapukas naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.20 dienų.
wdbBasicInfo.basic_infoReferrer, wdbBasicInfo.basic_infoVisitTime/td>wdb slapukas.Iki interneto svetainės lango uždarymo.
wdbBox.boxBubbleMessage, wdbChat.chatOperatorAvatarwdb slapukas.1 dieną.
1P_JARSlapukas renka svetainės statistiką.1 mėnesį.
CONSENTPapildinys slapukų perspėjimams rodyti.2038-01-01
NIDUnikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nuostatas ir kitą informaciją.6 mėnesius.

III. Asmeninių duomenų naudojimas ir atskleidimas trečioms šalims

10. Piguperku.lt pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims: 
10.1. 
UAB „Venipak LT“ S. Žukausko g. 49, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-09131  Įmonės kodas 300906055, UAB “EVP International” (www.mokėjimai.lt) adresu: Mėnulio g. 7, LT -04326 Vilnius įmonės kodas 300060819, AB "Lietuvos paštas". J. Jasinskio g. 16, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., LT-01112 Įmonės kodas: 121215587.

10.2. tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

11. Klientas pats turi teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, o taip pat pasinaudoti Privatumo politikos 13 punkte nurodytomis teisėmis.

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas

12. Klientas, norėdamas gauti informaciją apie savo duomenis, kuriuos tvarko Piguperku.lt  privalo pateikti Piguperku.lt, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo asmens tapatybę. Piguperku.lt, patikrinęs tvarkomus duomenis, privalo iš karto atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi bei kaip yra tvarkomi, perduodant juos klientui užantspauduotame voke, kuris perduodamas klientui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jeigu klientas prašymą Piguperku.lt pateikia ne tiesiogiai, o atsiunčia paštu, per kurjerį ar kitaip, Piguperku.lt per 30 darbo dienų privalo atsakyti, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi.

13. Neatlygintinai Piguperku.lt klientui teikia informaciją apie jo tvarkomus duomenis

14. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys yra neteisingi, neišsamūs ir netikslūs, turi teisę reikalauti ištaisyti tokius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. Klientas, susipažinęs su savo asmens duomenimis, ir nustatęs, kad jo duomenys tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, turi teisę reikalauti sunaikinti tokius asmens duomenis ar sustabdyti jų tvarkymą, išskyrus saugojimą. 

VI. Pranešimas apie pasikeitimus

15. Piguperku.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e – parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu. 
16. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami e-parduotuvės sistemoje. 

17. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo klientas ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad klientas sutinkate su nauja redakcija.